Monday, August 26, 2013

RAJA2 MAJAPAHIT

==== DAFTAR RAJA-RAJA MAJAPAHIT ====

RAJA PERTAMA (1294 - 1309):
Nararya Sanggramawijaya Sri Kertarajasa Jayawarddhana (Prasasti Kudadu)
Dyah Wijaya Kertarajasa Jayawarddhana (Nagarakretagama)
Raden Wijaya Prabhu Sri Kertarajasa (Pararaton)
Tu-han-pi-ja-ya (Yuanshi)

RAJA KEDUA (1309 - 1328):
Sri Jayanagara Wiralandagopala Sri Sundarapandya Dewa Adiswara (Prasasti Sidateka)
Raden Kalagemet Bhatara Jayanagara (Pararaton)

RAJA KETIGA (1328 - 1351):
Tribhuwanottunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani (Prasasti Singasari)
Tribhuwana Wijayottunggadewi (Nagarakretagama)
Bhreng Kahuripan (Pararaton)
Dyah Gitarja (Prasasti Balawi)

RAJA KEEMPAT (1351 - 1389):
Dyah Hayam Wuruk Bhatara Sri Rajasanagara (Prasasti O.J.O)
Sri Rajasanagara Wisesa Bhupati (Nagarakretagama)
Raden Tetep Sri Hayam Wuruk Bhra Prabhu Rajasanagara (Pararaton)
Wu-lao-po-wu (Mingshi)

RAJA KELIMA (1389 - 1429):
Sri Wikramawarddhana (Nagarakretagama)
Raden Gagaksali Aji Wikrama Bhra Hyang Wisesa (Pararaton)
Yang-wi-si-sa (Sampokong)

RAJA KEENAM (1429 - 1447):
Dewi Suhita Bhra Prabhu Stri (Pararaton)
Su-king-ta (Sampokong)

RAJA KETUJUH (1447 - 1451):
Sri Wijayaparakramawarddhana (Prasasti Waringinpitu)
Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya (Pararaton)

RAJA KEDELAPAN (1451-1453):
Bhre Pamotan Sri Rajasawarddhana Sang Sinagara (Pararaton)
Rajasawarddhana (Prasasti Waringinpitu)

RAJA KESEMBILAN (1456 - 1466):
Bhre Wengker Bhra Hyang Purwawisesa (Pararaton)
Bhatare Wengker Girisawarddhana Dyah Suryawikrama (Prasasti Waringinpitu)

RAJA KESEPULUH (1466 - 1474):
Bhatare Tumapel Dyah Suraprabhawa Sri Singhawikramawarddhana Sri Giripati Prasutabhupati Ketubhuta (Prasasti Sendang Sedati)
Adi Suraprabhawa (Siwaratrikalpa)
Bhre Pandansalas (Pararaton)

RAJA KESEBELAS (1468 - 1478):
Bhre Kertabhumi (Pararaton)
Prabu Brawijaya Kertabumi (Carita Purwaka Caruban Nagari)
Kung-ta-bu-mi (Sampokong)

RAJA KEDUA BELAS (1478 - 1518):
Bhatara i Keling Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya Sri Wilwatikta Janggala Kadiri Prabhu Natha (Prasasti Jiwu)
Batara Vigaya (Suma Oriental)
Pa-bu-ta-la (Sampokong)

No comments:

Post a Comment